Styrelsen tackar för en väl genomförd årsstämma som ägde rum på Hotel Grand Central, Stockholm, den 15 mars. Totalt deltog ett 20-tal personer från våra medlemsföretag runt om i landet.

Stämman beslutade bland annat att:
  • Godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och fastställa resultat- och balansräkning.
  • Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
  • Fastställa budget enligt styrelsens förslag.
  • Behålla de serviceavgifter och styrelsearvoden som fastställdes på 2017 års stämma.
  • Stämman valde också styrelse. Förra året valdes Bengt Öquist in som ordförande på två år och Peter Holmblad från Rönnmarks på två år. Claes Gustafsson från Backa Byggmontage valdes om på två år. Vi hälsar Roger Hallqvist extra välkommen som ny styrelseledamot på två år. Han kommer från Montagegruppen i Malmö.
  • Bengt Ahlm, Bengt Lund, Mats Ohlsson och Rolf Piepenburg avtackades som ledamöter.
  • Till revisorer omvaldes Hans Nyberg från Acoustic Montage och nyvaldes Mikael Thingvall från Allakustik.
  • Till valberedningen omvaldes Tore Gustafsson från Backa Byggmontage.
  • Nästa föreningsmöte planeras att hållas v 40, 2018. Mer information följer under våren.
  • Dokumentationen från årsmötet läggs upp på undertaksforeningen.se så snart den signerats i vederbörlig ordning.
 
Anders Johansson, årsstämmeordförande, och Bengt Öquist, ordförande
Stämman beslutar.
Bengt Öquist tackar Bengt Ahlm, Mats Olsson, Rolf Piepenburg och Bengt Lund för ett förtjänstfullt arbete i styrelsen.

Tack alla ni som kom på stämman och visade intresse för föreningens arbete och branschens utveckling!

Hälsar
Bengt Öquist
Ordförande

Vidare läsning

Upp en nivå