– nu har vår första helt digitala kurs för undertaksmontörer dragit igång!

 

När vi hösten 2020 drog igång arbetet med en utbildning på en digital plattform var det inte helt okontroversiellt. Frågorna vi ställde oss var flera – hur skulle deltagarnas upplevelse, inlärning och slutförande av kursen påverkas? Kommer det att fungera utan stöd av en fysisk lärare? Nu när kursen kommit igång, anmälningar kommit in och med flera undertaksmontörer som slutfört sin kurs, ser vi att det verkar fungera. Över förväntan.

När pandemin svepte fram över världen tvingades vi som många andra att se över hur vi bedrev våra möten och utbildningar. Vi hade trots allt länge diskuterat möjligheten att ta fram en distansutbildning även om vi inte kommit till skott. Det var först när vi inte längre kunde hålla fysiska möten som vi såg att det faktiskt skulle kunna vara möjligt att initiera en sådan satsning nu.

Omställningen till digitala möten hade redan börjat

Vi hade redan före pandemin börjat ställa om till att hålla fysiskt lärarledda utbildningspass, vilket fungerade riktigt bra. Det blev tydligt att den tidigare utbildningen, som varit knuten till en geografisk plats, haft sina begränsningar. Nu sparade alla tid genom att inte behöva resa. Kursen fick plats för fler deltagare, och det var också fler deltagare som anmälde sig. Den digitala mognaden bland våra medlemmar fanns redan där!

Prioriterade insatser möjliggjorde genomförandet

Genom att pausa andra aktiviteter och bromsa befintliga utbildningar kunde vi lägga tid och resurser på det nya initiativet; en helt digital utbildning. Lägligt nog sammanföll det med att vi redan före Covid-19 hade diskuterat just distanskurser som något nytt att satsa på.

Same, same but different

Den lärarledda kursen genomfördes under en dag med paus för ett par bensträckare och lunch och kunde erbjudas ett par gånger om året. Den krävde en längre körsträcka för att få på plats och var kostsam att genomföra oavsett antalet deltagare. Administrationen från första kontakten med lärare till dess att diplom var undertecknade och distribuerade var något som tog tid från kansliet.

Den nya digitala kursen har en total kurstid på 4 till 8 timmar, är öppen 24/7 i 30 dagar med interaktiva övningar, slutprov och med möjlighet för deltagaren att själv ladda ner sitt diplom efter genomförd och godkänd utbildning. Nu räcker det med att kansliet bevakar anmälningar och administrerar deltagare. That’s it. Det är som natt och dag. Kansliet kan istället fokusera på att utveckla befintliga tjänster eller skapa nya för att kunna stötta medlemmarna i en högre utsträckning.

Varför utbildning? Och varför just nu?

Pandemins påverkan på utbildning har inte bara gällt skiftet från fysiskt möte till distans. Lika mycket har utbildning kommit i ropet eftersom allt fler prioriterar detta nu. Både som individ - för sin egen utveckling - och som företag - för att höja kompetensnivån bland personalen och förbättra sin konkurrenssituation. Man har dels fått mer tid över i form av minskad restid och färre möten, dels för att tillgängligheten har ökat. Men inte minst drivs utvecklingen av att det har blivit viktigt att se över och utveckla sina kunskaper.

Säkert undertak

För oss i föreningen ser vi att Säkert undertak skapat en utomordentligt bra plattform som öppnat möjligheten för alla medlemmar att utbilda personal oavsett geografiskt läge eller ett bestämt datum. I en konkurrensutsatt omvärld blir kompetent, erfaren och säker personal ett viktigt kort för att säkra kontrakt och kunder. I dialoger med beställare eller leverantörer går det knappast att undgå att viljan och behovet av kompetenta aktörer nu är starkare än någonsin. Så även om Säkert undertak stipulerar att minst 50 % av undertaksmontörerna ska ha gått föreningens utbildning tror vi att många medlemsföretag kommer att vilja utbilda betydligt fler, om inte alla, för att skapa en gemensam lägsta nivå av kunskap inom företaget.

Om det i början av pandemin fanns en skepsis mot att delta på distans började man ändå snabbt inse fördelarna med att använda distansformatet. Detta i takt med att restriktioner och beteendeförändringar blev vardag. Att slippa resa till en fysisk kurslokal sparar tid, pengar och energi. Möjligheten att delta hemifrån öppnade upp för en helt ny målgrupp att utbilda sig. Särskilt för de bosatta utanför de större samhällena.

Enkelheten och tillgängligheten vinner i långa loppet

Enkelheten i att man kan koppla upp sig när som helst, och tillgängligheten att kunna delta från vardagsrummet eller fikarummet på arbetsplatsen, verkar uppskattas. Vi hoppas att man kommer att bli ännu mer nöjd än tidigare. Vi kommer att be deltagarna att lämna in en utvärdering för varje kurstillfälle. Därefter kommer vi att löpande diskutera och optimera innehållet för att hela tiden bli bättre.

Vad tror vi då om vad deltagarna lär sig? Hur mycket? Och hur kan vi veta att de får med sig lika mycket kunskap på distans som i en kurslokal med lärarledda lärare?

Det kommer vi att också att kunna ta fram data för på ett bättre sätt än tidigare. Den tidigare lärarledda utbildningen hade ett enklare prov med ett fåtal frågor. Nu erbjuder vi ett prov med betydligt fler och varierande frågeställningar. Tack vare den data vi kan fånga upp genom statistiskt utfall kommer vi att kunna utveckla både kurs och prov så att de ligger i tiden på ett bättre sätt. Även om bara ett fåtal personer har genomfört kursen ännu kan vi se att de klarat den. Några har gjort provet flera gånger innan de klarat det och någon har klarat det på första försöket. Vi kan se att kursdeltagarna har lagt ner en rimlig tid på de olika kursdelarna. Det finns givetvis många parametrar att väga in här, men den signal vi får är att den tid deltagarna nu sammantaget lägger ner ger utrymme för mer kunskap än tidigare.

Utbildning efter pandemin

Efter pandemin kommer den digitala utbildningen ha en självklar plats i vårt utbud av tjänster. Vi tar fortsättningsvis in intresseanmälningar till de lärarledda utbildningarna för de som föredrar en lärarledd utbildning på Teams och sätter upp en kurs så snart tillräckligt många anmält sitt intresse.

Framtiden kan bli en mix av digitala och fysiska möten. Teams i sig är inte längre något som man hakar upp sig på. Vi var nog på väg dit redan före pandemin även om vi nu säkert kom till skott något år tidigare än vad vi mäktat med annars.

Inställningen till digital utbildning kommer att fortsätta att förändras under de kommande åren. Vår erfarenhet hittills visar att det finns alltför många vinster, fördelar och möjligheter för att vi ska backa bandet till en helt fysisk utbildningsvärld. Vi tror att det kan finnas många ämnen som skulle kunna kursifieras och erbjudas till mer eller mindre alla inom undertaksbranschen. Många nämnare är säkert gemensamma för de flesta företag, som allt från introduktionsutbildningar för att förebygga skador/fall/mobbing, ge god kundservice, hantera stress, skapa god personalhälsa till uppförandekod, IT-säkerhet och mycket annat.

Nu, några kursdeltagare senare, vet vi i alla fall att digital utbildning faktiskt fungerar.

Bengt Öquist
Verksamhetsansvarig

Vidare läsning

Upp en nivå