Om enkäten

Denna rapport är en sammanställning på den enkätundersökning som gjordes av Undertaksföreningens kansli i anslutning till årsmötesdagen 2021. Syftet med enkätundersökningen var att få återkoppling på arrangemangets olika delar från de medlemmar som deltog.

Enkätutskicken är ett led i styrelsens och kansliets strävan att förbättra och utveckla föreningens års- och höstmöten. Genom att ta tempen efter varje möte ges medlemmarna möjlighet att tycka till och på så sätt vara en del i utvecklingen av föreningens arbete.

Enkäten sändes ut till alla personer som fick inbjudan och kallelsen, oavsett vilka delar av dagen man deltog i. Ingen påminnelse om att fylla i enkäten sändes ut denna gång.

Varje fråga kunde besvaras med:
- I mycket liten grad
- I liten grad
- Delvis
- I hög grad
- I mycket hög grad
- Jag deltog ej

En sammanställning av enkätsvaren hittar du i följande filer:
- Sammanställning enkätsvar avs årsmöte 2021 1. Medlemmarnas återkoppling
  • 20 st svarade.
  • Av de 20 svarande var det 17 som hade deltagit på förmiddagen. Under eftermiddagen hade samtliga 20 svaranden deltagit.
  • Genomgående var det mycket höga betyg för dagen. 86 % i snitt var i hög eller mycket hög grad nöjda, 10 % delvis och 4 % i liten eller mycket liten grad nöjda.
  • Förmiddagen utmärkte sig med att 94 % ansåg i hög eller mycket hög grad att de var nöjda med såväl föreningsmöte som årsstämma i sin helhet medan 6 % var i liten eller mycket liten grad nöjda.
  • Även 94 % ansåg att föreningsmötet på förmiddagen var i hög eller mycket hög grad relevant för dem som medlem och motsvarande antal i liten eller mycket liten grad var 6 %.
  • Gästföreläsningen med Lars Redtzer gav att 77 % var i hög eller mycket hög grad nöjda i snitt och 2 % i liten eller mycket liten grad.
  • Fortbildningen med Magnus Vidänge gav att 90 % var i hög eller mycket hög grad nöjda i snitt och ingen i liten eller mycket liten grad.
  • Det ger ett gott betyg för de externa föreläsarna, där entreprenadjuridiken stack ut som mycket extra intressant.

 2. En sammanställning av enkätsvaren hittar du i följande fil:
  - Sammanställning enkätsvar avs årsmöte 2021