Om enkäten

Denna rapport är en samman­ställning på den enkät­undersök­ning som gjordes av Undertaks­företagens kansli i anslut­ning till höst­mötet 2023. Syftet med enkät­under­sök­ningen var att få åter­kopp­ling på arrange­mangets olika delar.

Enkät­utskicken är ett led i styrelsens och kansliets strävan att för­bättra och ut­veckla föreningens års- och höst­möten. Genom att ta tempen efter varje möte ges med­lemmarna möj­lig­het att tycka till och på så sätt vara en del i ut­veck­lingen av föreningens arbete.

Enkäten sändes ut till alla personer vars mejl­adresser angetts i inkomna anmälningar. En påminnelse om att fylla i enkäten har gått ut.

Varje fråga kunde besvaras med:
- Mycket nöjd
- Nöjd
- Varken nöjd eller missnöjd
- Missnöjd
- Mycket missnöjd
- Jag deltog ej

På frågan om hotell och flyg fanns även svarsalternativet:
- Valde egen transport

En sammanställning av enkätsvaren hittar du i följande filer:
- Enkätsvar avs höstmötet 2023 1. Medlemmarnas återkoppling

  • 48 deltagare svarade.

  • 82 % var nöjda eller mycket nöjda med hela höstmötet (det genomsnittliga betyget för alla programpunkter)

  • Sammanfattningsvis blev det riktigt goda betyg överlag på nästan alla delar av programmet. Även om en svagare majoritet gav betyget nöjd eller mycket nöjd var det sammantagna betyget lägre för guidningen i Århus och lunchen på hotellet på lördagen än de andra delarna på programmet.

  • Sammanfattat i procent för respektive programpunkt var antalet nöjda och mycket nöjda (av de som deltog i respektive arrangemang):

   - 88 % med flygresorna till och från Århus
   - 95 % med hotellet
   - 82 % med den lättare middagen på hotellet

   - 95 % med studiebesöket i Troldhede och 85 % med lunchen
   - 88 % med lunchen i Århus för medföljande
   - 52 % med guidningen i Århus
   - 98 % med restaurangen Den galne vanvid

   - 92 % med föreningens höstmöte
   - 87 % med fortbildningen Att utvecklas
   - 77 % med lunchen på hotellet
   - 80 % med vinprovningen
   - 91 % med restaurang Anker

 2. En sammanställning av enkätsvaren hittar du i följande fil:
  - Enkätsvar avs höstmötet 2023