Medlemmarnas återkoppling
  • 57 personer tillfrågades
  • 26 deltagare svarade.
  • 92 % var nöjda eller mycket nöjda med hela årsmötesdagen i sin helhet
Sammanfattningsvis blev det riktigt goda betyg överlag på nästan alla delar av programmet. En punkt på programmet fick betydligt lägre betyg.


Sammanfattat i procent fick respektive programpunkt följande betyg (i procent):

Hur nöjd var du med årsmötet?


Programpunkt Nöjd/mycket nöjd Varken eller Missnöjd/mycket missnöjd Deltog ej
Hela årsmötesdagen i sin helhet928
Sunda affärer8119
Lunch778412
Föreningsmöte81415
Att undvika kreditförluster46231912
Årsstämma81812
Middag8812
Orup Bara731548
Mingel i bistron7723

Hur nöjd var du med föreläsarna?


Föreläsare Nöjd/mycket nöjd Varken eller Missnöjd/mycket missnöjd Deltog ej
Catharina Elmsäter-Svärd, BF (Sunda affärer)8119
Bengt Öquist, UTF928
Johan Friberg, Creditsafe (Att undvika...)42271912


En sammanställning av enkätsvaren hittar du i följande fil:
- Enkätsvar avs årsmötet 2024


Om enkäten

Denna rapport är en samman­ställning på den enkät­undersök­ning som gjordes av Undertaks­företagen i anslut­ning till års­mötet 2024. Syftet med enkät­under­sök­ningen var att få åter­kopp­ling på arrange­mangets olika delar.

Enkät­utskicken är ett led i styrelsens och kansliets strävan att för­bättra och ut­veckla föreningens års- och höst­möten. Genom att ta tempen efter varje möte ges med­lemmarna möj­lig­het att tycka till och på så sätt vara en del i ut­veck­lingen av föreningens arbete.

Enkäten sändes ut till alla personer vars mejl­adresser angetts i inkomna anmälningar. En påminnelse om att fylla i enkäten gick också ut.

Varje fråga kunde besvaras med:
- Mycket nöjd
- Nöjd
- Varken nöjd eller missnöjd
- Missnöjd
- Mycket missnöjd
- Jag deltog ej

En sammanställning av enkätsvaren hittar du i följande filer:
- Enkätsvar avs årsmötet 2024


Vidare läsning

Upp en nivå