När det inträffar ett tillbud eller en personskada på en arbetsplats har du som arbetsgivare skyldighet att anmäla det till olika instanser och att utreda orsakerna till tillbudet. Är du arbetstagare ska du anmäla det till din arbetsgivare.

Din skyldighet som arbetsgivare

 1. Anmäl allvarligt tillbud, arbetsskada och allvarlig olycka till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan här:

  => Anmalarbetsskada.se
 2. Läs mer om vad du ska anmäla och varför här (om anmälan av arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud):

  => Av.se
 3. Vid tillbud inom undertaks- och systemmellanväggsbranschen kan du även anmäla det här:

  => Rapportering av tillbud

  Genom att du rapporterar tillbud, allvarligt tillbud, mindre allvarlig eller allvarlig arbetsolycka eller arbetssjukdom hos Undertaksföretagen kan vi samla statistik och förse olika instanser med en samlad rapport för olyckor inom undertak- och systemmellanväggsbranschen. Detta för att tillsammans med branschen långsiktigt verka för en förbättrad arbetsmiljö och för att förebygga att detta händer igen.

  Anmälan görs anonymt (om du inte väljer att ange namn- eller kontaktuppgifter i något av kommentarsfälten).

  Formuläret tar 5 - 10 minuter att fylla i.

Definitioner av tillbud och arbetsolyckor enligt Arbetsmiljöverket


Ett TILLBUD är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall, men som slutade väl. Det kan till exempel vara ett tungt föremål som fallit ned från en hylla och utan att någon blev träffad.

Ett ALLVARLIGT TILLBUD är en händelse som hade kunnat leda till en allvarlig olycka så att någon skadas, som t ex att en arbetstagare fallit från en stege, eller att en hantverkarställning vält, men utan att någon skadats; att en container lossnat från en lyftanordning och fallit till marken, där en arbetstagare skulle ha kunnat vara; utsläpp av rök, gas eller kemikalier som skulle ha kunnat skada en arbetstagare; att en arbetstagare hotats av någon i samband med arbetet, en explosion i en tom lokal

En MINDRE ALLVARLIG ARBETSOLYCKA är en olycka där en person fått en mindre skada, som t ex en stukad fot på grund av att man snubblat, en klämskada, ont i ryggen efter att man burit något tungt, en kniv som sluntit och orsakat en blödning

En ALLVARLIG ARBETSOLYCKA är en olycka där en eller flera personer har skadats på arbetsplatsen eller på en plats de besökt i arbetet, och fått skador som t ex en fraktur på ett ben i kroppen, svåra blödningar eller svåra skador på nerver, muskler eller senor, skador på inre organ

En ARBETSSJUKDOM kan till exempel vara ett överbelastat knä som lett till inflammation, utslag på kroppen, en stressig arbetssituation under en längre tid, "vita fingrar" efter att ha jobbat med verktyg som vibrerar.

OBS!

Denna rapportering ersätter INTE din skyldighet som arbetsgivare att rapportera arbetsskador till Försäkringskassan och de allvarliga arbetsolyckorna eller allvarliga tillbuden till Arbetsmiljöverket. Du behöver också som arbetsgivare utreda vad som hänt så att det inte händer igen.

Arbetsgivaren ska anmäla allvarliga arbetsolyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket utan dröjsmål – helst inom 48 timmar. Samma skyldighet gäller om flera arbetstagare har drabbats samtidigt även om händelsen inte är så allvarlig. Att inte anmäla kan leda till böter.

Som anställd berättar du för din chef vad som hänt.

Tillbud: Oj!
Olycka: Aj!