Kunskapsbanken om undertak

Undertaksportalen.se är vår webbaserade kunskaps­portal som riktar sig till alla inom undertaks­branschen och även arki­tek­ter, bygg­bolag, fastig­hets­för­valtare, utbild­nings­väsendet, arbets­sökande och en intresserad allmänhet.

Denna plattform på nätet om och för undertak markerar inte bara ett skifte i hur vi kommunicerar utan sätter också fokus på under­tak som en viktig bransch inom bygg­industrin.

Begreppet undertak

Genom att lansera Undertaksportalen.se tar vi som bransch­organisation inom Byggföretagen på så sätt steget att yttter­ligare för­valta begreppet under­tak inom bygg­branschen.

Allt om undertak

Denna första version av Undertaksportalen.se presenterar undertaks­branschen, undertaks­lösningar, under­takets funk­tioner och egen­skaper. Den fokuserar på att skapa inspira­tion, visa på olika exempel av undertaks­lösningar och för­medla kunskap om undertak inom de olika områdena samt lotsa besökaren vidare till mer­läsning. Portalens syfte är alltså att samla relevant fakta, aktuell infor­ma­tion och relevanta länkar till andra relevanta aktörer för att öka kun­skapen om undertak. Undertaksportalen.se lanserades i början av januari 2019.

Tips välkomnas!

Vi fortsätter att utveckla plattformen efter lansering genom att successivt komp­lettera med fler informations­områden samtidigt som vi fördjupar oss ytterligare med fakta inom respektive område. Vi hoppas även kunna skriva mer om de utmaningar och möj­lig­heter som finns med undertak. Vi kommer också att löpande se över befintlig informa­tion och se vad vi kan göra för att vässa till den ytter­ligare. Ni är alla välkomna att tipsa om nya initiativ, ge synpunkter på befintlig informa­tion och på så sätt bidra med er kunskap på alla nivåer.

Var med och marknadsför undertak som begrepp

Vi hoppas att även du är med och marknads­för Undertaksportalen ut på marknaden. Ju fler den når, desto bredare blir undertak ett begrepp för gemene man – oavsett om man är arkitekt, byggherre, fastighets­utvecklare, arbets­sökande eller privat­person. Här kan du hämta Under­portalens logotyp, så att du kan publicera den på din webbplats med länk till­baka till Undertaksportalen.se:
=> Logotyper för nedladdning

Välkommen till Undertaksportalen.se!

Bengt
Verksamhetsansvarig

Undertaksföretagen (UTF) är branschorganisationen för undertaks­relaterad verk­sam­het i Sverige och ingår i Byggföretagen och är ansvarig utgivare för Undertaksportalen.se. Undertaks­företagens huvud­sakliga upp­drag är att till­varata och utveckla fack­manna­mässig­heten inom undertaks­branschen, bedriva kurs­verk­samhet samt ge teknisk och juridisk rådgivning till förmån för de anslutna företagen.Besök Undertaksportalen.se här:
=> Undertaksportalen.se

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet ger trygghet till beställare inom undertaksbranschen.

Vidare läsning

Upp en nivå