• Du vet att företaget följer de regler som gäller för ett Säkert undertaksföretag.

  • Du vet att företaget har såväl utbildade undertaksmontörer som utbildad företagsledning.

  • Du vet att företaget vill följa lagar, sätta säkerheten främst och bidra till vår gemensamma välfärd.

Ett företag med auktorisationen Säkert undertak arbetar effektivt och har kontroll på arbets­processen hela vägen. Det gör att du som kund alltid kan vara säker på att få en kvalitets­säker leverans. Genom att välja ett Säkert undertaksföretag tar vi ett gemensamt ansvar för ett bättre Sverige.

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet

Säkert undertak är en auktorisation som erbjuds medlemmar inom bransch­organisa­tionen Undertaks­företagen. Säkert undertak är en kvalitets­stämpel som borgar för hög kompetens och kvalitet på genom­fört arbete samt en sund affärs­mässig verksamhet.

För att skydda beställare av undertak från olika typer av fel ser vi att det är angeläget för oss som branschorganisation att kvalitetssäkra företag och ge beställare möjlighet att välja auktoriserade undertaksföretag framför andra anonyma aktörer i branschen.

Därför ställs strikta kriterier på undertaksmontage, ledarskap och företagets förmåga att följa lagar och riktlinjer. Beställaren kan genom att anlita ett auktoriserat undertaksföretag lättare undvika fel som tveksamma konstruktioner, slarv, vag egenkontroll, dålig samordning och bristfälligt utfört arbete eller icke affärsmässig verksamhet.

Säkert undertak - ett viktigt steg för en sund bransch

De auktoriserade Säkert undertaksföretagen har genomgått utbildning för såväl företagsledning som undertaksmontörer och är kvalitetssäkrade inom en rad områden. En auktorisation är en garanti för kunder och uppdragsgivare att företaget har dokumenterad erfarenhet och kunskap inom sitt verksamhetsområde, följer lagar och förordningar samt är försäkrat. Det skapar trygghet och tydlighet för dig som kund.

Initiativet till auktorisationen kommer från företagen själva. De ser en auktorisation som ett viktigt steg för att kvalitetssäkra branschen idag och i framtiden.

Kunskap och erfarenhet

De auktoriserade företagen har tillgång till verktyg och dokument, som t ex mallar som de kan använda för att ta fram sin företagsspecifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicies. De kan uppvisa dokumenterad erfarenhet från ett visst antal projekt det senaste kalenderåret.

Hög trovärdighet

För att hålla hög trovärdighet ses auktorisationen över varje kalenderår.

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet ger trygghet till beställare inom undertaksbranschen.

SÄKERT UNDER­TAKS­FÖRETAG!

Se vår lista på de före­tag som har be­viljats Säkert undertak:
=> Säkert undertak-företag
=> Medlems­register
=> Karta med våra medlemmar

Auktorisa­tionen Säkert undertak öpp­nades för ansökan den 27 augusti 2018.

ATT ANLITA EN UNDERENTREPRENÖR

Genom att kontroll­era dina potent­iella affärs­partners kan du skydda dig från nega­tiva konsek­venser. Därför rekommen­derar Sveriges Bygg­industrier att du tar del av deras råd och tips. De har näm­ligen tagit fram en broschyr som hjälp till de företag som står i begrepp att anlita en under­entre­pre­nör. Den är också tänkt att för­svåra för oseriösa aktörer att göra affärer i bygg­branschen:
=> Råd och tips vid anlit­ande av under­entre­prenör